ข่าวสารและกิจกรรม

19 ธ.ค. 2560

กลุ่มบริษัทเอสซี รับรางวัลโรงงานสีขาว สถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัท เอสซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด โดยคุณสงคราม เย็นเพชร ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานสงขลา ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร "โรงงานสีขาว" สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ตามโครงการโรงงานสีขาว จากคุณศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสหติดในสถานประกอบการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทเอสซี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และให้คำปรึกษากับพนักงานที่มีข้อห่วงกังวลเมื่อต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เราจึงมีมาตรการป้องกันและจัดสุ่มตรวจหายาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ