ข่าวสารและกิจกรรม

26 มิ.ย. 2561

หน่วยงานนครชุม เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด"

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทเอสซี โดยนายมนูญ มั่นปาน ผู้จัดการภาคเหนือ หน่วยงานนครชุม เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “ หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561  ” จากศูนย์ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทเอสซี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดมาโดยตลอด