Fleet List

กลุ่มบริษัทฯมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการเรือทักมากว่า 20 ปี มีกองเรือทักกว่า 70 ลำ ด้วยขนาดเรือทักที่มีความหลากหลายตั้งแต่ 1500 - 4644 BHP ที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกประเภทของกลุ่มลูกค้า
 • MV.RS 17

 • LOA : 30.62 m.
 • Beam : 9.20 m.
 • Draft : 3.50 m.
 • BHP : 3,200 hp
 • BP : 40 tons.
 • MV.RS 20

 • LOA : 28.37 m.
 • Beam : 8.60 m.
 • Draft : 2.60 m.
 • BHP : 2,100 hp.
 • BP : 33.2 tons.
 • MV.RS 21

 • LOA : 30.50 m.
 • Beam : 8.80 m.
 • Draft : 2.60 m.
 • BHP : 3,200 hp.
 • BP : 36.5 tons.