ข่าวสารและกิจกรรม

04 ม.ค. 2566

SCC กวาด 5 รางวัลใหญ่ PTT Group Logistics Zero Accident and Eco-Driving Awards 2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 บริษัท เอสซี แคริเออร์ จำกัด เข้ารับรางวัล PTT Group Logistics Zero Accident and Eco-Driving Awards 2022 ณ ห้องประชุม Spirit ชั้น 13 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชนโดยในปีนี้ เอสซี แคริเออร์ ได้รับรางวัลการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย การลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการ และผู้ขนส่งดีเด่น Zero Accident ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 แยกตามประเภทดังนี้

1.) รางวัล The Best Safety Award ประเภท ผู้ประกอบการขนส่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. ในช่วงปี 2562-2564
2.) รางวัล Fuel Saving Program ประเภท ผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือกับโครงการในช่วงปี 2562-2564 
3.) รางวัล Fuel Saving Program ประเภท ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 
4.) รางวัล Risk in Road Safety ประเภท ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการปี 2564

และในงานกันนี้นายประสิทธิ์ เนื่องเสวก พนักงานขับรถ สาขา LPG ลานกระบือ พนักงานขับรถขนส่งของเอสซีแคริเออร์ ยังได้รับรางวัล Zero Accident ประเภท พนักงานขับรถปลอดภัยดีเด่นในช่วงปี 2563-2565 อีก 1 รางวัล  รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการควบคู่กับการขนส่งด้วยความปลอดภัย โดยยึดหลักมาตรฐานของกลุ่มบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง