แนวทางการบริหารองค์กร

ความปลอดภัย

บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญ
ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่
การดำเนินงานของบริษัท

มาตรฐาน

พัฒนามาตรฐานในการทำงานและ
การให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าและ
การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ความรวดเร็ว

มุ่งมั่นสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว
และครบวงจร
( One – Stop – Service )

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ถ่อมตน โปร่งใส

ครองตนอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม สุจริต
และซื่อตรง โปร่งใส รักษาจรรยาบรรณของ
วิชาชีพพร้อมใส่ใจดูแลบรรทัดฐานจริยธรรม
ของสังคมรอบข้าง รวมทั้งยึดมั่นในกฏระเบียบ
ของบริษัทและกฏหมาย

การบูรณาการ สร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนา

มองภาพรวมขององค์กรนำมาบูรณาการ
สร้างสรรค์ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร

นวัตกรรม

บุความคิดในการการสร้างสรรค์นวัตกรรมลง
ในผลิตภัณฑ์การบริการ กระบวนการ ระบบ
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิม จะสร้างคุณค่า
และสร้างความพึงพอใจในความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า