คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีณะ

ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วุฒิการศึกษา (guide)

  • ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ปี 2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
  • ปี 2534 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
  • ปี 2543 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • ปี 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ประวัติการทำงาน

  • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
  • 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. เอเชีย ไบโอแมส
  • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
  • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
  • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
  • 2552 - 2557 : กรรมการ บจก. ซาการี รีซอร์เซส
  • 2552 - 2556 : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง
  • 2551 - 2556 : ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
  • 2549 - 2556 : กรรมการ บมจ. ไทยลู้บเบส
  • 2549 - 2555 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้

The Executives