ที่มาของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี (DVT)

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง จัดโครงการการศึกษาระบบ ทวิภาคี (DVT) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคมและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ด้านการเดินเรือของประเทศ จึงมอบทุนการศึกษา และสวัสดิการต่างๆ ให้กับนักเรียนในโครงการ โดยเปิดโอกาส ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขายานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม โลหะ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วประเทศ ซึ่งมีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนเครื่องกลเรือ

 • มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ
 • เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขายานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • อายุ ตั้งแต่ 18 - 22 ปี
 • สามารถว่ายน้าได้
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว
 • ผ่านการทดสอบความคงทนทะเล

ประโยชน์ที่นักเรียนเครื่องกลเรือจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 • ระหว่างเรียนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา สิ่งอานายความสะดวก และสวัสดิการต่างๆ ตลอดหลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ค่าหน่วยกิต , ค่าอุปกรณ์การศึกษา , เครื่องแต่งกาย , ที่พัก , เครื่องนอน, รถรับ - ส่งไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง และประกันสังคม เป็นต้น
 • เงินเบี้ยเลี้ยง ปวส. ปี 1 = 110 บาท/วัน ปวส. ปี 2 = ฝึกปฎิบัติงานบนเรือ Tug ได้รับ 120 บาท/วัน = ฝึกปฎิบัติงานบนเรือ Container และเรือ River Cont. ได้รับ 150 บาท/วัน
 • ฝึกหัดวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงในเรือของ SC GROUP
 • หลังจากจบการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จบแล้วบรรจุเป็นพนักงานของ SC GROUP ทางานกับ SC GROUP ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีศักดิ์และ สิทธิ์เสมือนพนักงาน
 • มีโอกาสได้เดินเรือต่างประเทศ ซึ่งมีรายได้สูงกว่าผู้ที่ทางานบนบกทั่วไป

Social Responsibility