คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวีณะ

ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วุฒิการศึกษา (guide)

 • ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ปี 2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • ปี 2534 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • ปี 2543 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • ปี 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ประวัติการทำงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
 • 2552 - 2557 : กรรมการ บจก. ซาการี รีซอร์เซส
 • 2552 - 2556 : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2551 - 2556 : ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
 • 2549 - 2556 : กรรมการ บมจ. ไทยลู้บเบส
 • 2549 - 2555 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้

สารจากผู้บริหาร

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
ประธานกรรมการ
องค์กรเรา มีคนหมู่มากที่มาอยู่รวมกัน ด้วยตำแหน่งงานแตกต่างกัน แปรไปตามความรู้ความสามารถหรือความชำนาญของแต่ละบุคคล สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือมีความแตกต่างของบุคคล ทั้งในแง่ความคิดและทัศนคติ และแน่นอนที่สุด องค์กรก็พยายามรับคนดีเข้ามาก่อนเป็นลำดับแรก การนิยามคำว่า “คนดี” ขององค์กรเรา ถ้าความหมายพื้นๆ ก็คือหมายถึงคนที่ “พูดดี คิดดี ทำดี” แต่ถ้าลึกไปกว่านั้นคือ ต้องไม่เห็นแก่ตัว เสียสละเพื่อองค์กร และมีจิตอาสาเสียสละแก่ผู้อื่นเสมอ จึงจะเป็นความหมายที่องค์กรให้ความสำคัญ หลังจากที่เรามาอยู่ร่วมกัน นอกจากการฝึกฝนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยหัวหน้างานแล้ว ก็ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่า 3S 3T และ 3I*** และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือเราเน้นให้ทุกคนศึกษาวิถีเซน หรือบางโศลกของเซน เพื่อรักษาใจให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจคน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนใคร และเข้าถึงความสุขที่แท้จริง โดยความเชื่อว่าเมื่อคนเราไม่มีความหวั่นไหวใดๆแล้ว เราย่อมมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลอีก ดังนั้น ในเมื่อ ไม่มีใครเป็น Hero ทุกคนจะทำเพื่อผลงานของทีมเท่านั้น จึงไม่มีใครต้องอิจฉา หรือริษยาต่อกัน ความสามัคคีก็เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะทุกคนต่างมีข้อดี ความเก่ง ที่เอามารวมกัน ซึ่งเราเรียกว่า ฟรุ้ตสลัด นี่ ...แหละ.กลยุทธ์สร้างความสามัคคีในองค์กร