ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กลุ่มบริษัท เอส ซี มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.scgroupthai.com
บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทำสำเนา พิมพ์ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นการกระทำดังต่อไปนี้

  • การใช้ข้อมูลโดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เอส ซี ในสำเนาทุกที่จัดทำขึ้น
  • การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ มิได้กระทำเพื่อประโยชน์ทางการค้า

กลุ่มบริษัท เอส ซี สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า