บริการให้พื้นที่และคลังสินค้า
สำหรับธุรกิจออฟชอร์

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก่อสร้าง Offshore Yard ขนาดใหญ่ขึ้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลาและที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีขึ้น โดยมีโกดังขนาดต่างๆที่ทันสมัย รองรับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อจ่ายพลังงานใช้ด้วยตัวเองในอนาคต อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ พื้นที่สำนักงาน, พื้นที่เปิด รวมไปถึงพื้นที่สำหรับจัดเก็บสารเคมีและห้องเย็นไว้อย่างครบครัน โดยที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีพื้นที่ 230,647 ตรม. และที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีพื้นที่ 18,000 ตรม.