รูปแบบเชิงกลยุทธ์

ทางออกของลูกค้า

ทางออกของลูกค้า

องค์กรนำเสนอการให้บริการขนส่งที่สำคัญในทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยคลังสินค้าและท่าเรือเชื่อมโยงกับบริการขนส่ง ทางถนน การขนส่งด้วยระบบรางของรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และเครือข่ายการบริการขนส่งทางเรือชายฝั่ง ซึ่งนั่นเป็นรูปแบบการขนส่งแบบต่อเนื่อง หลายรูปแบบซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

การบูรณาการ

การบูรณาการ

องค์กรได้ดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรด้านต่างๆ จากทุกภาคส่วนขององค์กรมาผสมผสานกันเพื่อจัดวางโครงสร้างในการเป็นทางออกโลจิสติกส์ในเชิงบูรณาการซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ของระบบซัพพลายเชนแบบเดิมๆ

สัมพันธภาพ

สัมพันธภาพ

กลุ่มบริษัท เอส ซี ตระหนักดีว่าลูกค้าคือพันธมิตร และเห็นคุณค่าของการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในระยะยาว รวมถึงการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าทุกรายตลอดไป

โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เอส ซี ซึ่งมีทั้ง รถ เรือและรวมถึงท่าเรือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จุดยุทธ์ศาสตร์การกระจายสินค้าของประเทศ อาทิ ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบซัพพลายเชนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ในระยะยาว กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการและบริหารท่าเรือเอกชนอิสระซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในเชิงของสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ อันเป็นผลจากการใช้บริการขนส่งทางน้ำโดยเรือชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ

นวัตกรรม

นวัตกรรม

เทคโนโลยีใหม่ๆ คือพื้นฐานสำคัญของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการคิดคำนวณค่าระวางต่างๆ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ทำให้เป็นหนทางไปสู่ทางออกของโลจิสติกส์เชิงบูรณาการอย่างแท้จริง

ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ เอส ซี มีบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีจิตใจรักการบริการลูกค้า รวมถึงมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวซึ่งนำซึ่งความสำเร็จขององค์กร

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

กลุ่มบริษัท เอส ซี มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกๆ ส่วนงานปฏิบัติการ กว่า 20 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ สามารถลดอัตราการเสียเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมบุคลากร การบริหารจัดการเพื่อลดความเมื่อยล้าของร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ

ตราสัญลักษณ์การบริการ

ตราสัญลักษณ์การบริการ

ตราสัญลักษณ์การบริการของกลุ่มบริษัท SC ย่อมาจาก Satisfaction to Customers ซึ่งหมายถึง การมุ่งตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและมีนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ องค์กรนี้จึงได้ชื่อว่า “ ทางออกของโลจิสติกส์เชิงบูรณาการอย่างแท้จริง ”