แนวทางการบริหารองค์กร

ส่งมอบสินค้าและบริการใหก้บลูกค้า ด้วยการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาทักษะความสามารถของ บุคลากรให้มี Multi-Skill ตลอดจน ภาวะผู้นำ ควบคู่กับการมีจรรยาบรรณ และจริยธรรม

ปรับปรุงกระบวนการให้มีความยืดหยุ่น กระชับ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมธุรกิจรวมทั้งสร้าง โอกาสเจริญเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง