โครงการนักเรียนเครื่องกลเรือ

ที่มาของโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี (DVE)

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
จ.ระยอง จัดโครงการการศึกษาระบบ ทวิภาคี (DVE) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคมและผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านการเดินเรือของประเทศ จึงมอบทุนการศึกษา และ
สวัสดิการต่างๆ ให้กับนักเรียนในโครงการ โดยเปิดโอกาส ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขายานยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม โลหะ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์
จากทั่วประเทศ ซึ่งมีความต้องการจะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน
เทคนิคเครื่องกลเรือ แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียนเครื่องกลเรือ

 • มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อ
 • เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขายานยนต์
 • ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • อายุ ตั้งแต่ 18 - 22 ปี
 • สามารถว่ายน้าได้
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • ผ่านการทดสอบความคงทนทะเล

ประโยชน์ที่นักเรียนเครื่องกลเรือจะได้รับ

 • ระหว่างเรียนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา สิ่งอานายความสะดวก และ สวัสดิการต่างๆ ตลอดหลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ค่าหน่วยกิต , ค่าอุปกรณ์ การศึกษา , เครื่องแต่งกาย , ที่พัก , เครื่องนอน, รถรับ - ส่งไปเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง และประกันสังคม เป็นต้น
 • เงินเบี้ยเลี้ยงระหว่างเป็นนักเรียนเครื่องกลเรือ ได้รับ 150 บาท/วัน
 • ฝึกหัดวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงในเรือของ SC GROUP หลังจากจบการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือของวิทยาลัยเทคนิค บ้านค่าย จ.ระยอง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จบแล้วบรรจุเป็นพนักงานของ SC GROUP ทางานกับ SC GROUP ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีศักดิ์และ สิทธิ์เสมือนพนักงาน มีโอกาสได้เดินเรือต่างประเทศ ซึ่งมีรายได้สูงกว่าผู้ที่ทางานบนบก ทั่วไป